ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

  1.Az adatkezelő megnevezése 

Az adatkezelő megnevezése:

Szücsné Prágai Nóra e. v. (továbbiakban: Adatkezelő/Vállalkozás/Adatfelhasználó)

Adószáma:

66335997-1-33

Nyilvántartási száma:

34039084

Az adatkezelő székhelye:

2092 Budakeszi, Honfoglalás sétány 7/3.

Az adatkezelő elérhetősége:

tel.: +36 30 9331070

 

2.Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2021. január 1-től visszavonásig tart.

Mint a www.budakeszilogopedia.hu  (továbbiakban: honlap) üzemeltetője tájékoztatom a honlap látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen Adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezelek személyes adatokat. E tájékoztató a vállalkozás Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontjában, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adat kezelése csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében történik. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A Vállalkozás személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel. Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt, a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrzi. Munkája során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

3.Az érintettek jogainak érvényesítése

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján annak a természetes személynek, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. Az Adatkezelő a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 napon belül írásban, közérthető formában választ ad. A tájékoztatás kiterjed az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Vállalkozás csak az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel, kérelmet csak az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 9. § (1) -ében vagy a 19. §- ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16. § (2) -ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor. A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő– amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 15 napra – az adatkezelést az adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:         1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:            www.naih.hu

 

4. A Vállakozás honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: 2092 Budakeszi, Honfoglalás sétány 7/3.

           

4.1.      Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel:

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett honlapon keresztül a látogató felvegye vele a kapcsolatot, megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat, miután elfogadja a Vállalkozás adatkezelési szabályait. Jelen adatkezelés jogalapja az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) és 6. § (6), miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”. Ez a szabály érvényes azokra az adatokat is, amely nem közvetlen kapcsolatfelvételre irányul, hanem valamilyen egyéb ügy, így különösen árajánlatkérés, esetén. Abban az esetben, ha a megadott adatok alapján a megküldött információk szerint egy másik adatkezelést kell megkezdeni (például az ajánlatkérés kapcsán), úgy a Vállalkozáson belül az ügyintézési pontra kerülnek az adatok, ahol az ott részletezettek szerint zajlik tovább az adatkezelés.

Az adatkezelés célja: a Vállalkozással való kapcsolatfelvétel elősegítése

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet szövege

Az adatkezelés jogalapja: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

Az adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),

Az adattárolás módja: elektronikus

 

5.Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadóak.

 

Tisztelt Látogató!

A honlap látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy a honlapon megjelenített információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A böngészés során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása.

A portál a felhasználói adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok teljeskörű betartásával Adatkezelőként önállóan, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli. Az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, míg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza további illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb, személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja.

Ön tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával, illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett, vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért Szücsné Prágai Nóra e.v.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassuk, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntessük, felfüggesszük.

A Vállalkozás nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi, vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő, vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy ki közli ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad javaslatként, vagy ajánlásként kezelni, illetve a webhely nem szolgálhat semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át, hozzáférhetővé nem teszi.

A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (név, cím, telefonszám, mobilszám, e-mail cím) kérünk. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

  1. a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
  2. b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
  3. c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
  4. d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes vagy egészségügyi adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.